★ Its companies and associations

Shanghai Qiao Yuxuan Art&Craft Co., Ltd

Dafeng Mingzhu Power Equipment Co., Ltd

Shanghai Yuqiao building materials and decoration Co., Ltd

SHANGHAI STONE TRADE ASSOCIATION

SHANGHAI METAL CONSTRUCTION ASSOCIATION